miércoles, diciembre 16, 2009

Haciendo memoria.

Las propuestas que a continuación se detallan fueron presentadas por registro de entrada en julio de 2003 al ayuntamiento de Torrent y a Junta Local Fallera de Torrent.


El document que presentem es fruit d’una tasca d’un mes de propostes, anàlisis, discussions i consens, duta a terme pel grup de persones (Colla d’Amics de les Falles de Torrent) que ho signem.
Hem treballat des de l’objectiu d’aportar idees a Junta Local Fallera de Torrent per a que la seua Junta Directiva i/o l’Assemblea de Presidents les estudie, per que considerem que ajudarien a millorar, i fer més dinàmica i moderna la festa de les falles a la nostra població.

El treball s’ha desenrotllat baix el següent esquema:

En primer lloc el coordinador del grup de treball va encetar el debat proposant 13 punts, que varen ser estudiats, modificats i ampliats fins arribar als 32 presentats.
Durant este periode s’anaven mostrant les adhesions particulars a cada punt, de manera que aquells que no superaren el mínim del 35% d’acceptació varen ser rebutjats.
El següent pas, va ser arribar al consens perquè tots els membres del grup de treball recolzaren el document en la seua totalitat.
A la fi, es va redactar el document com es presenta i va ser signat per tots els participants en el grup de treball.
El present document no té vocació de definitiu, molt al contrari, està i cal que estiga obert a la discussió i a l’ampliació, i, en tot cas, estem disposats a explicar la nostra proposta davant qualsevol fòrum que es considere adient.
Les propostes es lliuren a Junta Local Fallera de Torrent per registre d’entrada.
Posteriorment, la Colla d’Amics de les Falles de Torrent, també comunicarà el present document a totes les falles de la nostra ciutat, així com a la societat torrentina en general.
La Colla d’Amics de les Falles de Torrent que ha presentat estes propostes està formada persones a titul particular:

PROPOSTES:


AL VOLTANT DELS MONUMENTS:


1. Establimet, tant per a falles grans com per a infantils, del premi d’enginy i gràcia en totes les seccions existents i no tant sols un premi com ara. Seria una manera de donar més vàlua a un dels vessants essencials del monument (la crítica), així com d’alguna manera fomentar el treball de les comissions més modestes que puguen treballar la vessant crítica del seu monument.


2. Elecció del ninot indultat per votació popular sempre que es puga impedir la votació massiva, es dir, un visitant, un vot. D’una banda caldria publicitar més l’exposició del ninot, promocionant-la, tal volta, oferint junt als ninots atres exposicions temàtiques (indumentaria, història de les falles,...) i per atra banda controlar els vots per sistemes que no facen possible el vot masiu de determinats grups d’interès que puguen existir.


3. Elecció del millor ninot per categoria. No es tracta d’indultar un ninot per secció sino d’elegir el millor de cadascuna d’elles.


4. Establiment d’un premi al monument de totes les categories que reflexe la millor crítica local. Pensem que, per una banda, s’aproparia el monument als seus origens quan es criticava allò més pròxim, així com que també s’aproparia el monument a la societat que ho ha de visitar, i al mateix temps, com no, s’afovoriria la tasca de les comissions més modestes que podrien aprofundir en esta vessant de la festa.


5. Elecció de la falla municipal per concurs obert als artistes que desitgen presentar-se. Entenem que la falla municipal no pot ser una més de les plantades a Torrent (diferenciada tant sols per tindre més pressupost). Cal obrir un ventall de possibilitats més ample, a distintes visions del monument, i posteriorment elegir la que es considere més adient.


6. Facilitar l’emmagatzem de les parts dels monuments de cada falla que els artistes tinguen acabades i han de ser retirades dels tallers per problemes d’espai, pagant de fons municipals el lloguer d’una nau industrial o qualsevol atre recinte cubert durant un periode de temps determinat. La proposta la trobem dins d’una filosofia de partida en que entenem JLF ha d’actuar (entre d’atres) intentant solucionar els problemes que puguen tindre les distintes comissions torrentines, un grup d’elles o la seua totalitat. La idea no és original, perquè per exemple a localitats com Alzira està en funcionament. I es tractaria de tirar una maneta a les comissions que ho necessiten en este cas.


7. Triar una nova ubicació a la falla de l’Ajuntament i les “mascletaes”. L’objecte d’esta proposta és, per una banda, no fer malbé a comissions tradicionals que es planten a la seua vora, i per atra banda, causar menys perjui al trànsit rodat de la nostra ciutat.


AL VOLTANT DE LA GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ:


8. Informatització dels censos a presentar per les falles, sense caràcter obligatori. L’adequació a les noves tecnologies és un fet normal a molts àmbits de la vida quotidiana, inclús per exemple es permet el pagament d’impostos per internet. Al mateix temps es facilitaria la presentació d’estos documents per les distintes comissions, perquè es reduiria la complexitat i el temps necessari.


9. Elaboració d’una pàgina web de JLF, de domini propi i on tinguen cabuda les pàgines de les comissions que així ho desitgen. És un punt que pretèn aprofundir en la linea de renovació i adequació de l’anterior proposta, i no seria més que fer una web similar a les de JCF (Valéncia) o Dénia, per exemple.


10. Encetar les gestions adients per la creació d’un museu faller torrentí on donar cabuda als ninots indultats de cada any, així com a la seu de JLF, i si és possible un saló d’actes. La primera part de la proposta, entenem que deu de ser una aspiració i reinvidicació del mon faller torrentí, no tan sols per tindre una seu digna o fer possible que els ninots salvats del foc no acaven perdent-se, sino també per recolzar la importància de la nostra festa de les falles a Torrent. A més a més, no hauriem de quedar-nos per darrere de poblacions com Alzira o Gandia que, o fruïxen d’un museu semblant, o han mamprès les obres.


11. Representant de cada falla a la Junta Directiva de JLF. Entenem que es necessari que JLF tinga més components. El nou reglament replega la possibilitat de que si no es presenten per la via de costum, siguen reclamats una vegada constituïda la JLF. Al mateix temps que es puga nomenar assessors que, sense formar part de la Junta Directiva, ajuden a portar endavant les seues tasques.


12. Millorar el contingut de El Granerer. Les millores consistirien en replegar informació al voltant de les distintes falles com podria ser, l’any de constitució, adreça del casal, premis de monument als ultims anys, cens de fallers, etc. i atres informacions d’interès, així com continguts culturals, però en definitiva, renovar els continguts per fer El Granerer més actractiu.


AL VOLTANT DE LA GESTIÓ ECONÒMICA I LEGAL:


13. Informació i assessorament per part de JLF a le falles al voltant de les subvencions de les distintes administracions. Arràn de la seua assessoria jurídica o de la seua vinculació a l’Ajuntament o per qualsevol atre canal de comunicació, JLF és més fàcil receptora de possibles subvencions que puguen existir.


14. Promoure noves fonts de finançament (subvencions, empreses,...) que complementen el pressupost municipal. Legalment és possible, i per tant recomanable, que des de JLF es busquen noves vies de finançament per afavorir les seues activitats, així com actuar d’autèntica corretja de transmisió per a les comissions falleres de Torrent.


15. Promoure una normativa municipal, dins del marc legal vigent, que regule l’obertura de casals i les activitats festives de les falles torrentines. La legislació actual esdevè almenys ambigua i l’Ajuntament de Torrent no té, a hores d’ara, una ordenança específica, a més a més, es una qüestió que no tan sols li pertoca a JLF pels casals de les comissions, sino també perquè actes com l’ofrena o el montatge de la carpa durant la setmana fallera es troben compresos en la legislació autonòmica.


16. Crear una assessoria legal, independent de l’Ajuntament, que assessore en qüestions jurídiques, econòmiques, fiscals i normatives a JLF, així com a les comissions. A banda de que així ho determina el Reglament Faller, ho considerem adient.


17. Crear una central de compres entre JLF i les comissions que ho dessitgen. La idea es troba dins de la filosofia que inspira la proposta número 14 i l’objecte de la seua presentació és el d’aconseguir les millors condicions, tant econòmiques com de servicis dels proveïdors que tenen les falles i JLF, com per exemple: flor, polvora, carpes, assegurances, etc.


AL VOLTANT DELS CONCURSOS:


18. Eliminació dels “palets” de JLF als concursos promoguts per les distintes comissions. L’eliminació del “palet” no suposa ni l’eliminació del concurs ni del premi, perquè, per exemple, el “palet” pot ser lliurat per la comissió en lloc dels trofeus. L’objectiu d’esta proposta és que l’estalvi econòmic que suposaria el lliurament de “palets” per part de JLF, es destine a dotar econòmicament els concursos organitzats per JLF i/o augmentar la dotació si existix en estos moments.


19. Establiment del premi a la millor crítica local a la cavalcada del ninot. Considerem que és adient un premi en este sentit, com es dona a atres localitats de la nostra rodalia, perquè, entre d’atres, podria servir per apropar la cavalcada a la societat.


20. Renovació del concurs de llibrets que podria enllestir-se baix els següents punts:- No obligar a unes dimensions determinades del llibret- Obrir la possibilitat a autors no fallers (Cosa que esdevè en la realitat any rere any)- Valorar no més l’explicació de la falla- Donar a banda, un premi al millor llibret en el seu conjunt.Donar un premi al millor llibret escrit per fallers.


21. Reformar el jurat de la cavalcada del ninot. Per una banda introduir la valoració del públic a travès de SMS, urnes, e-mails o qualsevol atre mijà, i per atra banda nomenar una comissió qualificadora de membres de cadascuna de les comissions.


22. Modificació de les bases del concurs de teatre de JLF. En primer lloc, s’hauria de donar una vessant més cultural del concurs, enmarcant-lo dins unes jornades que podrien convocar-se baix la marca: “Teatre a Torrent (TaT)”. En segon lloc s’hauria de redistribuir els premis consignats entre els participants de manera que es subvencionara la participació de cada grup de teatre. Així mateix, s’haurien de facilitar locals per l’assaig de les obres presentades a concurs.


23. Elaboració d’un calendari coordinat per JLF dels concursos i activitats de cadascuna de les comissions per fomentar el coneiximent respectiu i la no multiplicació innecessaria dels esdeveniments.


24. Reformar el jurat de la cavalcada del ninot infantil, i junt a persones majors, afegir a fallers infantils, com podrien ser la Fallera Major Infantil i la seua Cort d’Honor. Esta cavalcada està composada pels fallers i falleres infantils de cada comissió, per això també poden ser ells i elles els que valoren, donen punts, i ajuden a elegir els premiats.


25. Crear un jurat de menuts per a donar un premi a la millor falla infantil.


AL VOLTANT DE LA CULTURA:


26. Fomentar el concurs de teatre de JLF, promoguent cursos de dramatització i direcció.


27. Establir una programació cultural de JLF durant l’exercici faller de totes les activitats com els concursos de teatre i declamació i afegint unes atres de nova creació com concursos literaris, divulgació de la cultura fallera, llibres,...


28. Subvencionar per part de JLF la participació de les comissions als concursos convocats per les falles i establits com a culturals. (ornat de carrer, creu de maig, fotografia, etc...)


29. Instauració d’un dia de convivència fallera, per a totes les comissions de Torrent, JLF, FF.MM. i les seues Corts d’Honor com en atres pobles, donat-li el contingut que es considere adient. (Paella gegant, jocs tradicionals, jocs esportius,...)


AL VOLTANT DE LA FESTA:


30. Per a l’elecció de la FM de Torrent i la seua Cort d’Honor s’hauria de tindre una o varies jornades de convivència de les candidates i el jurat elegit, per a que al llarg de les activitats programades durant esta/es jornada/es i els moments puntuals de convivència, el jurat tinguera més dades per a la seua decissió. Al mateix temps també s'afavorix el coneiximent entre les falleres.


31. Reduir les “mascletaes” municipals al dia de Sant Josep i disparar una “nit del foc” Es ben palés la mancança de participació de públic durant els anys que han vingut disparant-se, per això pensem que és necessari pendre esta mida, de manera que les despeses que ocasionen les “mascletaes” es puguen destinar a atres partides.


32. Promoure la convocatòria d’actes lúdics i festius de caràcter conjunt, almenys per sectors fallers o per proximitat. Es tracta d’evitar la coincidència d’esdeveniments i afovorir l’apropament entre les comissions.

Descubriendo

Algunos descubrieron anoche a las fallas de Gandia y Alzira, por desgracia pocos muy pocos, pero estoy seguro que los que las descubrieron se irían del casal de Sant Roc con un buen sabor de boca.

Esta muy claro que es difícil la comparación, en todos los aspectos, no sirve que para unas cosas comparemos pero para aquellas que no nos interesa no lo hagamos y usemos la coletilla de la idiosincrasia, y nos aferremos a que no son comparables, eso ya lo digo yo de entrada. Lo que si que tengo muy, pero que muy claro, es que ellos tienen claro que es lo que quieren ser. Yo a modo de autocrítica, totalmente necesaria siempre, me atrevo a decir que eso es lo que nos falla.
Quizás mi gran error siempre ha sido querer conocer otras realidades, querer saber el por que de las cosas, eso me hizo hace unos años atreverme a cruzar los barrancos que limitan nuestra población y compartir experiencias, escuchar y contar, tomar nota y dar ideas. Como dijo anoche Jesús García, cada vez que conoce el funcionamiento de una Junta Local toma nota de cosas positivas de ellas, realmente así es, y me consta que de Torrent en alguna de esas conversaciones han tomado ejemplo algunas Juntas Locales de algunas cosas, pero para eso es necesario el “intercambio de información”.
Y digo que quizás mi gran error ha sido el conocer otras realidades ya que la postura cómoda y fácil es la de quedarte quieto, la de no comparar ya que así no tienes la necesidad de colocarte en ningún escalafón, siempre estas en lo más alto, o no ir al médico nunca, ya que así nunca estarás enfermo. Pero el gran error ya hace mucho tiempo que lo cometí y ya es tarde para remediarlo.
Es triste escuchar los argumentos, ahora, que tu llevas haciendo años atrás. Quizás antes eran malos, pero ahora son estupendos, pero no dejan de ser los mismos argumentos.
Como he dicho muchas veces, por suerte, tengo la manía de escribirlos, muchos de ellos están aquí reflejados desde el inicio de este blog en agosto de 2006, incluso algunas de ellas, del año 2003, han sido recuperadas también. Desgraciadamente pocos se paran a leer esos ladrillos, y menos a analizar que mi postura siempre ha sido, es y será la misma, pase el tiempo que pase. Otros lo van variando en función que como sople el viento.
Si alguno se atreve, no tiene más que empezar a leer las entradas de este post desde su inicio, cosa que creo que será difícil que alguien lo haga. De todas las entradas de este blog me quedaría con esta  Un día en las carreras. Me dio por hablar de fallas a modo de metáfora, manías que tiene uno.

viernes, diciembre 04, 2009

Un honor ser citado por uno de los Grandes de las fallas


El masclet. Manuel Andrés Ferreria

¡UNA DE JUNTAS LOCALES!

En algunos sectores falleros de la Comunitat vuelve a rumorearse la posibilidad de revivir el antiguo proyecto de la Federación de Juntas Locales Falleras.La inquietante noticia, por la carga política que podría llevar, me llevó a levantar el teléfono y preguntar. La respuesta fue contundente "Nada de nada".


Cabe recordar que el fallido proyecto de la Federación de Juntas Locales Falleras nació en 1994; idea que fracasó ¿por qué? Porque sobrevolaba la injerencia política hasta el extremo de intentar desvincularse de la Junta Central Fallera.


Recuerdo una de esas reuniones, la que tuvo lugar en Cullera bajo la presidencia del entonces alcalde José Alandete, a la que asistí en compañía del entonces secretario general de la Junta Central Fallera, José Manbuel Izquierdo, en calidad de invitados, y en la que nos percatamos de que el dirigismo político era el protagonista solapado de todas las intervenciones.


Se habló de todo, sobre todo si la Junta Central censuraría el proyecto y no concedería las anuales recompensas de bunyols. Alguién dijo: "No cecesitamos a la Junta Central Fallera, nosotros crearemos nuestras propias recompensas". El representante de Sagunto señaló: "Respeto a la fallera mayor de Valencia, pero a nosotros no nos dice nada en absoluto".


A lo que vamos. Lo primero que me dicen algunas Juntas Locales Falleras es que el proyecto nada tiene que ver con el anterior de 1994. ¡Vaya descanso!.


No se habla de federación, es agrupación de las Juntas Locales de l'Horta Sud, en cuyo ideario no aparece independizarse de la Junta Central, solo recoger las inquietudes yestablecer criterios de actuación con respecto a la proximidad a la hora de establecer el calendario de actos. La idea la ha puesto sobre la mesa David Solis, presidente de la Junta Local Fallera de Aldaia y ha tenido buena aceptación, como señala mi buen amigo Ferrán Martínez de la Junta Local de Torrent: "La idea está exenta de radicalismos, solo queremos hacer falla que es lo nuestro"