miércoles, diciembre 16, 2009

Haciendo memoria.

Las propuestas que a continuación se detallan fueron presentadas por registro de entrada en julio de 2003 al ayuntamiento de Torrent y a Junta Local Fallera de Torrent.


El document que presentem es fruit d’una tasca d’un mes de propostes, anàlisis, discussions i consens, duta a terme pel grup de persones (Colla d’Amics de les Falles de Torrent) que ho signem.
Hem treballat des de l’objectiu d’aportar idees a Junta Local Fallera de Torrent per a que la seua Junta Directiva i/o l’Assemblea de Presidents les estudie, per que considerem que ajudarien a millorar, i fer més dinàmica i moderna la festa de les falles a la nostra població.

El treball s’ha desenrotllat baix el següent esquema:

En primer lloc el coordinador del grup de treball va encetar el debat proposant 13 punts, que varen ser estudiats, modificats i ampliats fins arribar als 32 presentats.
Durant este periode s’anaven mostrant les adhesions particulars a cada punt, de manera que aquells que no superaren el mínim del 35% d’acceptació varen ser rebutjats.
El següent pas, va ser arribar al consens perquè tots els membres del grup de treball recolzaren el document en la seua totalitat.
A la fi, es va redactar el document com es presenta i va ser signat per tots els participants en el grup de treball.
El present document no té vocació de definitiu, molt al contrari, està i cal que estiga obert a la discussió i a l’ampliació, i, en tot cas, estem disposats a explicar la nostra proposta davant qualsevol fòrum que es considere adient.
Les propostes es lliuren a Junta Local Fallera de Torrent per registre d’entrada.
Posteriorment, la Colla d’Amics de les Falles de Torrent, també comunicarà el present document a totes les falles de la nostra ciutat, així com a la societat torrentina en general.
La Colla d’Amics de les Falles de Torrent que ha presentat estes propostes està formada persones a titul particular:

PROPOSTES:


AL VOLTANT DELS MONUMENTS:


1. Establimet, tant per a falles grans com per a infantils, del premi d’enginy i gràcia en totes les seccions existents i no tant sols un premi com ara. Seria una manera de donar més vàlua a un dels vessants essencials del monument (la crítica), així com d’alguna manera fomentar el treball de les comissions més modestes que puguen treballar la vessant crítica del seu monument.


2. Elecció del ninot indultat per votació popular sempre que es puga impedir la votació massiva, es dir, un visitant, un vot. D’una banda caldria publicitar més l’exposició del ninot, promocionant-la, tal volta, oferint junt als ninots atres exposicions temàtiques (indumentaria, història de les falles,...) i per atra banda controlar els vots per sistemes que no facen possible el vot masiu de determinats grups d’interès que puguen existir.


3. Elecció del millor ninot per categoria. No es tracta d’indultar un ninot per secció sino d’elegir el millor de cadascuna d’elles.


4. Establiment d’un premi al monument de totes les categories que reflexe la millor crítica local. Pensem que, per una banda, s’aproparia el monument als seus origens quan es criticava allò més pròxim, així com que també s’aproparia el monument a la societat que ho ha de visitar, i al mateix temps, com no, s’afovoriria la tasca de les comissions més modestes que podrien aprofundir en esta vessant de la festa.


5. Elecció de la falla municipal per concurs obert als artistes que desitgen presentar-se. Entenem que la falla municipal no pot ser una més de les plantades a Torrent (diferenciada tant sols per tindre més pressupost). Cal obrir un ventall de possibilitats més ample, a distintes visions del monument, i posteriorment elegir la que es considere més adient.


6. Facilitar l’emmagatzem de les parts dels monuments de cada falla que els artistes tinguen acabades i han de ser retirades dels tallers per problemes d’espai, pagant de fons municipals el lloguer d’una nau industrial o qualsevol atre recinte cubert durant un periode de temps determinat. La proposta la trobem dins d’una filosofia de partida en que entenem JLF ha d’actuar (entre d’atres) intentant solucionar els problemes que puguen tindre les distintes comissions torrentines, un grup d’elles o la seua totalitat. La idea no és original, perquè per exemple a localitats com Alzira està en funcionament. I es tractaria de tirar una maneta a les comissions que ho necessiten en este cas.


7. Triar una nova ubicació a la falla de l’Ajuntament i les “mascletaes”. L’objecte d’esta proposta és, per una banda, no fer malbé a comissions tradicionals que es planten a la seua vora, i per atra banda, causar menys perjui al trànsit rodat de la nostra ciutat.


AL VOLTANT DE LA GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ:


8. Informatització dels censos a presentar per les falles, sense caràcter obligatori. L’adequació a les noves tecnologies és un fet normal a molts àmbits de la vida quotidiana, inclús per exemple es permet el pagament d’impostos per internet. Al mateix temps es facilitaria la presentació d’estos documents per les distintes comissions, perquè es reduiria la complexitat i el temps necessari.


9. Elaboració d’una pàgina web de JLF, de domini propi i on tinguen cabuda les pàgines de les comissions que així ho desitgen. És un punt que pretèn aprofundir en la linea de renovació i adequació de l’anterior proposta, i no seria més que fer una web similar a les de JCF (Valéncia) o Dénia, per exemple.


10. Encetar les gestions adients per la creació d’un museu faller torrentí on donar cabuda als ninots indultats de cada any, així com a la seu de JLF, i si és possible un saló d’actes. La primera part de la proposta, entenem que deu de ser una aspiració i reinvidicació del mon faller torrentí, no tan sols per tindre una seu digna o fer possible que els ninots salvats del foc no acaven perdent-se, sino també per recolzar la importància de la nostra festa de les falles a Torrent. A més a més, no hauriem de quedar-nos per darrere de poblacions com Alzira o Gandia que, o fruïxen d’un museu semblant, o han mamprès les obres.


11. Representant de cada falla a la Junta Directiva de JLF. Entenem que es necessari que JLF tinga més components. El nou reglament replega la possibilitat de que si no es presenten per la via de costum, siguen reclamats una vegada constituïda la JLF. Al mateix temps que es puga nomenar assessors que, sense formar part de la Junta Directiva, ajuden a portar endavant les seues tasques.


12. Millorar el contingut de El Granerer. Les millores consistirien en replegar informació al voltant de les distintes falles com podria ser, l’any de constitució, adreça del casal, premis de monument als ultims anys, cens de fallers, etc. i atres informacions d’interès, així com continguts culturals, però en definitiva, renovar els continguts per fer El Granerer més actractiu.


AL VOLTANT DE LA GESTIÓ ECONÒMICA I LEGAL:


13. Informació i assessorament per part de JLF a le falles al voltant de les subvencions de les distintes administracions. Arràn de la seua assessoria jurídica o de la seua vinculació a l’Ajuntament o per qualsevol atre canal de comunicació, JLF és més fàcil receptora de possibles subvencions que puguen existir.


14. Promoure noves fonts de finançament (subvencions, empreses,...) que complementen el pressupost municipal. Legalment és possible, i per tant recomanable, que des de JLF es busquen noves vies de finançament per afavorir les seues activitats, així com actuar d’autèntica corretja de transmisió per a les comissions falleres de Torrent.


15. Promoure una normativa municipal, dins del marc legal vigent, que regule l’obertura de casals i les activitats festives de les falles torrentines. La legislació actual esdevè almenys ambigua i l’Ajuntament de Torrent no té, a hores d’ara, una ordenança específica, a més a més, es una qüestió que no tan sols li pertoca a JLF pels casals de les comissions, sino també perquè actes com l’ofrena o el montatge de la carpa durant la setmana fallera es troben compresos en la legislació autonòmica.


16. Crear una assessoria legal, independent de l’Ajuntament, que assessore en qüestions jurídiques, econòmiques, fiscals i normatives a JLF, així com a les comissions. A banda de que així ho determina el Reglament Faller, ho considerem adient.


17. Crear una central de compres entre JLF i les comissions que ho dessitgen. La idea es troba dins de la filosofia que inspira la proposta número 14 i l’objecte de la seua presentació és el d’aconseguir les millors condicions, tant econòmiques com de servicis dels proveïdors que tenen les falles i JLF, com per exemple: flor, polvora, carpes, assegurances, etc.


AL VOLTANT DELS CONCURSOS:


18. Eliminació dels “palets” de JLF als concursos promoguts per les distintes comissions. L’eliminació del “palet” no suposa ni l’eliminació del concurs ni del premi, perquè, per exemple, el “palet” pot ser lliurat per la comissió en lloc dels trofeus. L’objectiu d’esta proposta és que l’estalvi econòmic que suposaria el lliurament de “palets” per part de JLF, es destine a dotar econòmicament els concursos organitzats per JLF i/o augmentar la dotació si existix en estos moments.


19. Establiment del premi a la millor crítica local a la cavalcada del ninot. Considerem que és adient un premi en este sentit, com es dona a atres localitats de la nostra rodalia, perquè, entre d’atres, podria servir per apropar la cavalcada a la societat.


20. Renovació del concurs de llibrets que podria enllestir-se baix els següents punts:- No obligar a unes dimensions determinades del llibret- Obrir la possibilitat a autors no fallers (Cosa que esdevè en la realitat any rere any)- Valorar no més l’explicació de la falla- Donar a banda, un premi al millor llibret en el seu conjunt.Donar un premi al millor llibret escrit per fallers.


21. Reformar el jurat de la cavalcada del ninot. Per una banda introduir la valoració del públic a travès de SMS, urnes, e-mails o qualsevol atre mijà, i per atra banda nomenar una comissió qualificadora de membres de cadascuna de les comissions.


22. Modificació de les bases del concurs de teatre de JLF. En primer lloc, s’hauria de donar una vessant més cultural del concurs, enmarcant-lo dins unes jornades que podrien convocar-se baix la marca: “Teatre a Torrent (TaT)”. En segon lloc s’hauria de redistribuir els premis consignats entre els participants de manera que es subvencionara la participació de cada grup de teatre. Així mateix, s’haurien de facilitar locals per l’assaig de les obres presentades a concurs.


23. Elaboració d’un calendari coordinat per JLF dels concursos i activitats de cadascuna de les comissions per fomentar el coneiximent respectiu i la no multiplicació innecessaria dels esdeveniments.


24. Reformar el jurat de la cavalcada del ninot infantil, i junt a persones majors, afegir a fallers infantils, com podrien ser la Fallera Major Infantil i la seua Cort d’Honor. Esta cavalcada està composada pels fallers i falleres infantils de cada comissió, per això també poden ser ells i elles els que valoren, donen punts, i ajuden a elegir els premiats.


25. Crear un jurat de menuts per a donar un premi a la millor falla infantil.


AL VOLTANT DE LA CULTURA:


26. Fomentar el concurs de teatre de JLF, promoguent cursos de dramatització i direcció.


27. Establir una programació cultural de JLF durant l’exercici faller de totes les activitats com els concursos de teatre i declamació i afegint unes atres de nova creació com concursos literaris, divulgació de la cultura fallera, llibres,...


28. Subvencionar per part de JLF la participació de les comissions als concursos convocats per les falles i establits com a culturals. (ornat de carrer, creu de maig, fotografia, etc...)


29. Instauració d’un dia de convivència fallera, per a totes les comissions de Torrent, JLF, FF.MM. i les seues Corts d’Honor com en atres pobles, donat-li el contingut que es considere adient. (Paella gegant, jocs tradicionals, jocs esportius,...)


AL VOLTANT DE LA FESTA:


30. Per a l’elecció de la FM de Torrent i la seua Cort d’Honor s’hauria de tindre una o varies jornades de convivència de les candidates i el jurat elegit, per a que al llarg de les activitats programades durant esta/es jornada/es i els moments puntuals de convivència, el jurat tinguera més dades per a la seua decissió. Al mateix temps també s'afavorix el coneiximent entre les falleres.


31. Reduir les “mascletaes” municipals al dia de Sant Josep i disparar una “nit del foc” Es ben palés la mancança de participació de públic durant els anys que han vingut disparant-se, per això pensem que és necessari pendre esta mida, de manera que les despeses que ocasionen les “mascletaes” es puguen destinar a atres partides.


32. Promoure la convocatòria d’actes lúdics i festius de caràcter conjunt, almenys per sectors fallers o per proximitat. Es tracta d’evitar la coincidència d’esdeveniments i afovorir l’apropament entre les comissions.

Descubriendo

Algunos descubrieron anoche a las fallas de Gandia y Alzira, por desgracia pocos muy pocos, pero estoy seguro que los que las descubrieron se irían del casal de Sant Roc con un buen sabor de boca.

Esta muy claro que es difícil la comparación, en todos los aspectos, no sirve que para unas cosas comparemos pero para aquellas que no nos interesa no lo hagamos y usemos la coletilla de la idiosincrasia, y nos aferremos a que no son comparables, eso ya lo digo yo de entrada. Lo que si que tengo muy, pero que muy claro, es que ellos tienen claro que es lo que quieren ser. Yo a modo de autocrítica, totalmente necesaria siempre, me atrevo a decir que eso es lo que nos falla.
Quizás mi gran error siempre ha sido querer conocer otras realidades, querer saber el por que de las cosas, eso me hizo hace unos años atreverme a cruzar los barrancos que limitan nuestra población y compartir experiencias, escuchar y contar, tomar nota y dar ideas. Como dijo anoche Jesús García, cada vez que conoce el funcionamiento de una Junta Local toma nota de cosas positivas de ellas, realmente así es, y me consta que de Torrent en alguna de esas conversaciones han tomado ejemplo algunas Juntas Locales de algunas cosas, pero para eso es necesario el “intercambio de información”.
Y digo que quizás mi gran error ha sido el conocer otras realidades ya que la postura cómoda y fácil es la de quedarte quieto, la de no comparar ya que así no tienes la necesidad de colocarte en ningún escalafón, siempre estas en lo más alto, o no ir al médico nunca, ya que así nunca estarás enfermo. Pero el gran error ya hace mucho tiempo que lo cometí y ya es tarde para remediarlo.
Es triste escuchar los argumentos, ahora, que tu llevas haciendo años atrás. Quizás antes eran malos, pero ahora son estupendos, pero no dejan de ser los mismos argumentos.
Como he dicho muchas veces, por suerte, tengo la manía de escribirlos, muchos de ellos están aquí reflejados desde el inicio de este blog en agosto de 2006, incluso algunas de ellas, del año 2003, han sido recuperadas también. Desgraciadamente pocos se paran a leer esos ladrillos, y menos a analizar que mi postura siempre ha sido, es y será la misma, pase el tiempo que pase. Otros lo van variando en función que como sople el viento.
Si alguno se atreve, no tiene más que empezar a leer las entradas de este post desde su inicio, cosa que creo que será difícil que alguien lo haga. De todas las entradas de este blog me quedaría con esta  Un día en las carreras. Me dio por hablar de fallas a modo de metáfora, manías que tiene uno.

viernes, diciembre 04, 2009

Un honor ser citado por uno de los Grandes de las fallas


El masclet. Manuel Andrés Ferreria

¡UNA DE JUNTAS LOCALES!

En algunos sectores falleros de la Comunitat vuelve a rumorearse la posibilidad de revivir el antiguo proyecto de la Federación de Juntas Locales Falleras.La inquietante noticia, por la carga política que podría llevar, me llevó a levantar el teléfono y preguntar. La respuesta fue contundente "Nada de nada".


Cabe recordar que el fallido proyecto de la Federación de Juntas Locales Falleras nació en 1994; idea que fracasó ¿por qué? Porque sobrevolaba la injerencia política hasta el extremo de intentar desvincularse de la Junta Central Fallera.


Recuerdo una de esas reuniones, la que tuvo lugar en Cullera bajo la presidencia del entonces alcalde José Alandete, a la que asistí en compañía del entonces secretario general de la Junta Central Fallera, José Manbuel Izquierdo, en calidad de invitados, y en la que nos percatamos de que el dirigismo político era el protagonista solapado de todas las intervenciones.


Se habló de todo, sobre todo si la Junta Central censuraría el proyecto y no concedería las anuales recompensas de bunyols. Alguién dijo: "No cecesitamos a la Junta Central Fallera, nosotros crearemos nuestras propias recompensas". El representante de Sagunto señaló: "Respeto a la fallera mayor de Valencia, pero a nosotros no nos dice nada en absoluto".


A lo que vamos. Lo primero que me dicen algunas Juntas Locales Falleras es que el proyecto nada tiene que ver con el anterior de 1994. ¡Vaya descanso!.


No se habla de federación, es agrupación de las Juntas Locales de l'Horta Sud, en cuyo ideario no aparece independizarse de la Junta Central, solo recoger las inquietudes yestablecer criterios de actuación con respecto a la proximidad a la hora de establecer el calendario de actos. La idea la ha puesto sobre la mesa David Solis, presidente de la Junta Local Fallera de Aldaia y ha tenido buena aceptación, como señala mi buen amigo Ferrán Martínez de la Junta Local de Torrent: "La idea está exenta de radicalismos, solo queremos hacer falla que es lo nuestro"

miércoles, noviembre 25, 2009

Sí estamos locos, y sabemos los que queremos.........

Me permito cambiar la letra, ya que esto ya es sintomatología de Locura Total.

Sí estamos locos, que sabemos lo que queremos......


martes, noviembre 24, 2009

sábado, noviembre 21, 2009

Que grandes son los de Corona.Durante el año 2010 cumplimos nuestro 150 Aniversario y para celebrar dicha efeméride hemos elaborado un mágico evento:

“ feliç 150 any nou ”

Espectáculo que tiene como objetivo homenajear a aquellas personas, instituciones y entornos que han hecho posible que nuestra fiesta sea hoy en día no sólo un referente de nuestra ciudad sino que, incluso, haya pasado a formar parte de una identidad tan especial y singular como la valenciana.

El eje principal de nuestra idea es plantar una falla, que será realizada por los artistas falleros Carlos Orts y Josep Almiñana, el día 29 de Diciembre para quemarla en el momento que suene la campanada que dé la bienvenida al año 2010.

Dichas campanadas se proyectarán sobre el monumento mediante un espectáculo audiovisual, que comenzará veinte minutos antes de que nazca el nuevo año, realizado por Aira Multimedia bajo la dirección de Manuel Coronado.

Una explosión de luces, música, color, fuego, valencianía, y, sobretodo, de ilusión. Un acto enfocado para poner nuestro granito de arena en la labor de hacer más especial la ciudad de Valencia y las Fallas.

Nuestra ilusión es que nos acompañéis en este especial brindis para poder, así, hacer realidad nuestro sueño; comenzar nuestro aniversario junto a vosotros con un evento jamás visto; un acontecimiento único para comenzar un año único; el de nuestro 150 Aniversario.


Atentamente;
Miguel Ángel Pérez Olmos
Presidente de Mossén Sorell – Corona


Falla Corona from Falla Mossen Sorell Corona on Vimeo.

sábado, noviembre 07, 2009

Ya tenemos escusa

La crisis nos ha venido de perlas a los falleros para justificar todas aquellas carencias de nuestra fiesta. En nuestro rol plañidero sumamos la crisis a nuestros eternos males, y es que ese complejo de inferioridad del cual nos encanta hacer gala constantemente como justificación a nuestra falta de autocrítica.

Lo comento Félix en el Forum Faller Torrentí, “los falleros siempre tendemos a buscar la culpa fuera en lugar de mirarnos a nosotros que es lo que hacemos mal”, y tiene toda la razón. La autocrítica, uno de los ejercicios más sanos que existen, está totalmente ausente en el colectivo fallero, nos es más fácil buscar la escusa cómoda que nos convenza que el causante de todos nuestros males está fuera. Lástima, ya que si el mirarnos al ombligo constantemente sirviera también para realizar autocrítica quizás nos iria mucho mejor.

Este ha sido el argumento esencial que hemos aplicado en la tertulia de hoy en el programa Cadafal, en concreto con la noticia de la falta de Falleras Mayores en muchas comisiones. El primer argumento que ha surgió ha sido la escusa fácil, la crisis. Pero por suerte mi intervención que ha sido mas en la línea de la autocrítica más que en la económica, ha sido respaldada por los compañeros de la tertulia (grandes conocedores de las fallas en todas sus vertientes). Y es que la sequía de Falleras Mayores no viene de ahora, viene de mucho más atrás. Llevo leyendo y escuchando sobre el tema desde hace mas de 10 años (cuando no existia crisis económica alguna), como nos gusta a los falleros en plan plañidera. Y en todo este tiempo nunca se toman soluciones, ya que generalmente solemos echar balones fuera y culpar de esta sequía a agentes externos antes de buscarlos en nosotros mismos.
Y no nos equivoquemos esto no afecta solo a las Falleras Mayores, si no que va mas allá y con el mismo argumento podríamos hablar del estancamiento de los censos en las comisiones (lo que supone un descenso real), la no participación de la juventud en las actividades falleras propiamente dicha (no me sirven Quinto y Tapa, Paellas y demás saraos que a eso nos apuntamos todos), y un largo etcétera de problemas reales (los que son de urgente solución) que tenemos el colectivo fallero.

Manolo creo que ha puesto la puntilla con una de sus magistrales intervenciones (ya sabéis algunos la devoción fallera y personal que siento por él) y tajante ha dicho eso de “la falta de fe en las fallas”.
Yo me hartaré de decir eso que llevo diciendo ya muchos años, la perdida del norte de la fiesta, ese diamante valioso que son las fallas y que desde hace años vamos metiéndolo en cajas y cajas cada vez mas grandes cada vez mas bonitas, con lazos y lazos cada vez mas pomposos, cada vez mas lucidores, hasta el punto que solo vemos las cajas (vacías) y los lazos (decorativos pero carentes de valor) en lugar de apreciar la mas valiosa joya que tenemos los falleros, las fallas.

Mientras, seguiremos mirándonos el ombligo, buscando culpables de nuestros males fuera, pero este año de momento, ya tenemos escusa.


Nota: Me ha emocionado la intervención de Neus una valenciana que fue fallera hace 50 años antes de tener que irse fuera de Valencia, y que a su regreso tras 50 años fuera, no reconocía la fiesta (y no por una evolución para bien). Escuchar aquellas fallas que ella vivió ha sido un soplo de aire fresco al debate (aunque parezca una contradicción) ya que ha transmitido con su sentimiento la verdadera esencia de las fallas, esa que hoy por hoy cada vez tenemos más olvidada.

martes, noviembre 03, 2009

Colla d'ignorants

Este texto lo compartí en mi blog el martes 5 de junio de 2007, es un texto que se publicó en el nº 4 de CENDRA y que firmaban SANMIR (Manolo Sanchís y Hernán Mir). En aquella ocasión lo quise “fusilar” en mi blog ya que compartía plenamente la opinión del mismo.

Hoy lo vuelvo a fusilar (no por la falta de ideas, aunque sí aprovechándome de la digna técnica del refrito) ya que creo que sigue siendo una opinión actual, es más yo trasladándolo a la fecha de hoy y a nuestra población me permito extender los protagonistas de dicho articulo no solo a esos periodistas, sino a dirigentes, gobernantes, ciudadanos e incluso falleros (de esos que se permiten denominarse así por pagar religiosamente las cuotas)

Destaco un parrafo

“La realitat és que hi ha molts més "ciutadans" de a peu a les falles, dels quals mai no es parla, que treballen al si de les comissions de falla per dignificar la festa des de vessants prou més culturals, prou més de "classe", d'aquelles que són "publicitades" mecànicament. Este "desconeixement", esta "foscor", esta "inexistència" permanent, els porta a desil•lusionar-se, a cansar-se, a cremar-se i a abandonar.”

Fusilo de nuevo el texto completo, que a mi me parece acertadísimo.

Colla d'ignorants.

Arribaren les falles, les visquérem, les patirem i les cremarem. I com sempre prop d'estes dates, cresqueren com bolets la legió d'opininants, pseudoperiodistes, i popes de la "kultura" que ens regalaren amb els seus "clarividents" comentaris i ens ajudaren a comprendre com són les falles, com som les comissions i com som els fallers. Gràcies a ells, i a elles, confirmaren les sospites, quan no descobrirem, que som bruts, incivils, talossos, incapaços per la crítica, insolidaris, contaminants, perillosos, analfabets, retardats, desficaciats, immadurs, salvatges, prepotents, de dretes per decret i no sé quantes coses més, per les quals els fallers hauríem de purgar eternament en les flames, i demanar perdó per haver nascut culpables. Això sí, no tots, no pense el lector que som tots iguals. Gràcies, a Montesquieu, o a Kant, o a Schopenhauer, o a Harnecker, Marta és clar, o a la mare que els va parir, hi ha un grup d'elit que no entra dins la "saca"en la qual, per diferents motius, estem els altres. Esta èlit és constantment "salvada" de la ignomínia "fallera" com si no hi haguera res més de profit en la festa. Dos o tres comissions com a màxim, una o dos iniciatives dignes de citar (les mateixes pels segles dels segles, amen) i un grup de persones que no han estat tacades mai per la "barbàrie" fallera, un grup de persones que, malgrat barrejar-se amb la "pleballa fallera" mai no han estat contaminats i es mantenen incorruptes com el braç de Sant Vicent.

I tot açò des de la més absoluta i desvergonyida ignorància, Ignorància que els fa atrevits ja que defenen plantejaments i el•lboren propostes basades en fal•làcies, mentides i irrealitats molt distants de la vertadera realitat de les falles viscudes a diari. La "gauche divine" valenciana no coneix de falles més enllà del seu nas. Fent un símil taurí, sempre s'ha limitat a veure els bous des de la barrera. Sols cal fer una ullada a alguns dels titulars que adornen el seus articles, sols cal llegir algunes "pseudoinformacions" mirades a traves del caleidoscopi deformat i les informacions manipulades i tendencioses. Els seu discurs sempre és el mateix, acabant per fer fàstic i legitimant a eixa massa de fallers que les rebutgen visceralment en sentir-se atacats i perseguits. Així es va generant un abisma cada dia més gran entre les falles, i per tant els fallers i falleres, i les posicions progressistes i de canvi.

La realitat és que hi ha molts més "ciutadans" de a peu a les falles, dels quals mai no es parla, que treballen al si de les comissions de falla per dignificar la festa des de vessants prou més culturals, prou més de "classe", d'aquelles que són "publicitades" mecànicament. Este "desconeixement", esta "foscor", esta "inexistència" permanent, els porta a desil•lusionar-se, a cansar-se, a cremar-se i a abandonar.

D'altra banda les actituds prepotents i intolerants d'alguns fallers no ajuden massa per a estrényer el marge de l'abisme que ens separa i de vegades són els mateixos que ens acusen d'estes pràctiques, els que utilitzen les falles com una festa menor desproveïda de tota arrel i limitada a la nocturnitat, el soroll i l'alcohol.

Als que portem molts anys trencant-nos la cara per les falles des de posicions clarament progressistes, i d'esquerra més que alguns els pese, este actituds acaben per fartar-nos i ens col•loquen en la posició d'entendre el fàstic i el rebuig profund que generen entre la família fallera que es veu constantment menyspreada i insultada, i que ningú no ho oblide, és la representació més plural del poble, ja que ningú s'acosta o s'allunya de les falles per obligació.

Nosaltres per la nostra part continuarem bregant per acabar d'una vegada per totes amb eixe maleït complexe d'inferioritat que aclapara als fallers i reivindicarem les falles con allò que és, la festa major, la festa grossa del nostre poble, de la qual pot sentir-se ben orgullós com a mostra de cultura popular difereciada i única.

Mentre aguatarem a veure si alguna vegada baixen a l'arena. Sinò, millor serà que tanquem la paradeta i ens dediquen a fer "carnestoltes" que a esta colla d'ignorants segur que els agrada més.
SANMIR

lunes, noviembre 02, 2009

Buscant en el baül dels records

Buscant en el baül dels records.
Presentació projecte infantil Cronista 2006. Diversitat


Lo admito, estamos locos

Simposi sobre malaltia fallera

Les xarrades donaran començament a les 21:30 hores amb un sopar faixat, iniciant-se la taula redona a les 22:30 hores

Malaltia fallera, açò té cura?

Patologies a tractar

• 11 de novembre, Síndrome de Bernat (i Baldoví)

Símptomes: Solen acumular grans quantitats de publicacions falleres, llibrets de falla, i qualsevol altre tipus de formats escrits en les seues cases per creure que poden donar-li utilitat en el futur. Recentment s'ha descobert una nova varietat produïda per les noves tecnologies, blogs, webs, i xarxes socials

Participants: José Castelló, Manolo Sanchís, Manolo Villaplana, Carles Andreu Fernández (Candreu), Javier Serra (Malalt de falles)

• 12 de novembre, Tallerofilia ninotitis.

Símptomes: No hi ha taller que no coneguen, no hi ha rematada que no identifiquen, no hi hi ha falla que no hagen fotografiat. Són capaços de recordar comissió, artista i rematada del primer premi de 5a B de l'any 1999, inclús detectar el pintor d'un ninot simplement de mirar-lo. S'agreuja la malaltia conforme s'acosta el mes de març, i són incapaços de quedar-se a casa a la nit a partir d'1 de març quan comencen a donar passejos nocturns per la ciutat fins al dia 19.

Participants: Ángeles Hérnandez, Manuel Andrés Zarapico, Miguel Prim, Ángel Romero (Romel110)

• 13 de novembre, Pintatritis.

Símptomes: Com en la Tallerofilia ninotitis els que patixen de Pintatritis tenen gran memòria fotogràfica. Reconeixen el dibuix d'una tela a primera vista i són capaços d'indicar-te el nom del dibuix, el teler que l'ha teixit, inclús el nombre de colors emprats. Però no es queda ací la cosa ja que el reconeixement s'àmplia a complements fins al punt d'indicar-te el cisellador d'una pinta. Et diuen de memòria, les Falleres Majors de València des de 1929 com si es tractara de la llista dels Reis Gots,inclús són capaços de conéixer qualsevol tipus d'estadística de les components de les Corts d'Honor, per sectors, comissions, etc.

Participants: Kepa Llona, Ernesto Gómez (de Sostoa), Patricia Fernández (Triboleta), Patricia Sáez Orea.

• 14 de novembre, visita en els tallers dels nostres artistes fallers Miguel Balaguer i David Moreno
Quedarem en el casal a les 9:30 del matí.

• 15 de novembre, 15 anys de solidaritat en Cronista.
Jornada d'arreplega d'aliments per al Punt d'Aliments de Torrent. L'arreplegada es farà en el casal durant el matí.

jueves, octubre 29, 2009

El centro fallero de la comarca.

Hoy Torrent será el centro fallero de la comarca por unas horas. Pero el merito de esto no es de las fallas de Torrent, ni siquiera de Junta Local Fallera o el Ayuntamiento de Torrent. El merito es de las fallas de Aldaia y su Junta Local que han convocado a todo el colectivo fallero de nuestra comarca aquí en Torrent. Lastima que el centro lo seamos únicamente de manera geográfica y no como esa potencia fallera que nos creemos que somos. Un "bluf" como me ha dado últimamente por decir. Como esos pasteles espumados que a la vista son grandes, pero cuando los coges te das cuenta de lo ligeros que son y lo poco que pesan ya que están llenos de aire.

Y es que las fallas de Aldaia como pude comprobar hace unos meses si que tienen muy claro que son, y sobre todo que quieren. Con esto no quiero decir que sean mejores o peores, simplemente que desde hace un tiempo las fallas de Aldaia tienen un proyecto común en el que los objetivos básicos son compartidos por todas las comisiones y Junta Local Fallera, desde fuera se ve que tienen claro el global, o lo que es lo mismo Junta Local Fallera, es la falla de las fallas y eso las hace fuertes.

Por el contrario aquí eso del proyecto nos suena como a raro, lo tenemos muy olvidado desde hace ya muchos años, como comentábamos anoche un grupo de falleros, “Junta Local no es mas que la falla del Ayuntamiento, en lugar de ser la falla de todas las fallas” (como nos gustaría a muchos que fuera). Fue así anteriormente y con el cambio de gobierno no ha hecho mas que acentuarlo, eso de “lo mismo que antes y dos huevos fritos más”. Al final se tiene la sensación de que “con tal de que a mi no me toquen mucho mi falla y me organicen los 4 actos en común, que hagan lo que quieran”. Y aquí se centra la debilidad.

Hoy seguramente volveré a sentir envidia cuando vea, como me ocurrió aquella noche en el TAMA, a una Junta Local y los presidentes de falla cogidos de la mano en lo temas realmente importantes. Pero eso sí, será en Torrent y seremos el centro fallero de la comarca y el pastel lo seguiremos llenando de aire.

miércoles, octubre 28, 2009

Hoy he disfrutado, y mucho

Hoy he disfrutado, y mucho. Hoy me he sentido como ya hacia tiempo que no lo hacia.
Los nervios han ido creciendo día a día desde que se decidió que Cronista tuviera grupo de teatro infantil.
Teníamos motivos para pensar que iba a ser un éxito. Hemos ido viendo como el grupo se iba creando, nacía la amistad, la complicidad entre los nanos que forman el grupo.
En septiembre en el "Mig Any" ya nos dijeron “Ojo que estamos aquí” y nos hicieron pasar una velada increíble. Muchos decíamos eso de “aquí hay madera” tras disfrutar de la noche de monólogos. Y de lleno se metieron en su primera participación en el Concurso de Teatro Infantil de Junta Local Fallera. Y hoy hemos visto el resultado.

Ya hacia tiempo que no me levantaba con la sensación de hoy, y sentirla de nuevo me ha alegrado, esa sensación iba aumentando conforme pasaban las horas deseosa de que llegase el momento, pero al mismo tiempo estaba tranquilo ya que sabia que estaban en buenas manos, yo diría que en las mejores manos posibles. Los cimientos se plantaron hace tiempo, y ese veneno que es el teatro, se lleva muy dentro en Cronista.

Excelente la dedicación de los nanos, excelente el ambiente que han tenido durante todo este tiempo, excelente el trabajo de Maite.

Hoy he disfrutado, hoy el teatro ha vuelto a correr por las venas de Cronista, y lo hacia gracias a la segunda generación.

Gracias Maite, muchas gracias, pero permiteme que recuerde a Juanma, seguramente el principal culpable de que el veneno del teatro nos entrase a muchos en Cronista.

viernes, octubre 23, 2009

Hay tres jueves en el año........

Decía un antiguo refrán “Hay tres jueves en el año que relucen más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión”.

El refrán quería decir las importantes fiestas religiosas que se celebraban en jueves y que eran momentos importantes dentro de la celebración festiva cristiana.

El refrán ha ido perdiendo sentido conforme se han ido dejando de celebrar estos jueves, hoy por hoy solo queda uno de ellos y no siempre es festivo.

Al parecer esto se podría trasladar a las fallas de nuestra población, pero en lugar de 3 jueves tendríamos que decir 7 jueves, las 7 asambleas generales de Junta Local Fallera, donde en teoría se debería decidir el rumbo de las fallas de Torrent. Al igual que con el refrán tradicional, parece ser que para algunos ya han dejado de ser fiestas de guardar, poca importancia deben tener estos 7 jueves, poco valor debe tener la asamblea de presidentes.

Contestando

Me gustaría aprovechar, ya que según me han contado que ayer salió el tema en la asamblea de presidentes, para copiar la contestación que a un anónimo le hago en el blog de Encarna Redón. La verdad que no suelo contestar a anónimos pero un servidor ya se estaba hartando.


Nota: Recomiendo leer el hilo de los comentarios ya que sino igual no se acaba de entender.


“Vuelvo a insistirte anónimo (imagino que eres el mismo al que le contesto en mi último comentario) que si piensas que eso es cierto seas valiente y lo denuncies, como te digo anteriormente. ¿Recuerdas el famoso video de Ricky Martin, la mermelada y el perro en el programa de Sorpresa Sopresa? Aquel video había un montón de gente que aseguraban que era mas que cierto, tampoco eran especulaciones.
No me sirve que me exculpes, no, ¿sabes porque? Por que aunque me exculpes diciendo que yo no he sido, asegurando que tu acusación es cierta, a quien estas dejando mal, acusándolos de falta de honradez es al jurado, y por ahí si que no paso, eso si que no te lo voy a tolerar lo más mínimo, por varios motivos.

1.- Los conozco a todos personalmente, y además de sus conocimiento y capacidad para lo que fueron elegidos se ciertamente que honradez les sobra, y que eso que tu estas asegurando era materialmente imposible que se pudiera dar ya que las 2 deliberaciones que se hicieron, se hicieron, como debes imaginar, sin estar presente miembro alguno de JLF. Es más la primera deliberación ni siquiera se hizo en Torrent, y el sobre con el acta, fue entregado directamente al señor Notario. Lo mismo ocurrió con la segunda deliberación, que el sobre lo cerraron y se quedó en manos de los miembros del jurado y fue entregado directamente el día de l’Hort de Trénor.

2.- Te aseguro que ninguno de los 6 miembros del jurado hubiese aceptado de modo alguno recibir “instrucciones” ni por parte del Ayuntamiento ni por parte de JLF como al parecer dejas entrever en tu anterior comentario. Realmente ¿Tú crees que personas con ese perfil entrarían en esos juegos?

3.- En ningún momento se ha comentado, que yo sepa, que elecciones anteriores hayan sido ilegales, al menos yo no lo he leído. Pero lo que si que es curioso que una elección que se ha hecho con luz y taquígrafos desde el inicio, en el que habéis podido seguir cada paso de las candidatas y del proceso este siendo cuestionado. Los que hemos estado implicados en el proceso así lo hemos querido hacer, como ya te dije tenemos la conciencia muy tranquila y es por ello que nos gustaba que todo el mundo que quisiera pudiera seguir el proceso. Te garantizo que este proceso ha sido totalmente legal, y eso no quiere decir que los anteriores no lo hayan sido.

4.- Una aclaración para otra acusación que ha corrido por los corrillos falleros, la filtración a la prensa, en concreto a Las Provincias. Iremos por partes, ¿Pensáis que en caso de existir filtración a la prensa hubiera sido a Las Provincias? Dos miembros del jurado son periodistas de Levante, y uno de ellos precisamente cubre Comarcas. ¿Pensáis que en el caso de filtración a la prensa se habría puesto erróneo el apellido de nuestra Fallera Mayor Infantil? Ya que se filtra con tiempo se filtra bien.
La corresponsal de Las Provincias lo único que hizo fue estar en contacto telefónicamente con l’Hort de Trénor. Por si os sirve de referencia algunas radios que estaban siguiendo el acto de elección de las Cortes de Honor de Valencia también dieron sus nombres minutos después de su elección. Es lo que tienen las nuevas tecnologías de la comunicación. Es más nosotros teníamos incluso el portátil con conexión a Internet (personal no penséis que en JLF nos dotan de tantos medios) en l’Hort de Trénor para realizar la actualización en el momento y remitir nota de prensa, pero los ánimos (anteriores a la elección) no estaban en su momento más alto.

En cuanto a lo de mis venas, ten por seguro que me corre fallas por las mismas, es el combustible que mueve mi motor. Pero el combustible torrentino está tan contaminado que a veces hace que el motor falle o se gripe, y no quieras ver que la culpa es de estas situaciones que lo único que han hecho es añadir algo mas de residuos al combustible. Pero no te preocupes que se donde encontrar combustible limpio, un rectificado de motor y combustible con los residuos justos para que funcione el motor correctamente y todo solucionado.

Y lo del vigilante me ha hecho gracia, no quiero convertirme el en vigilante de las buenas costumbres falleras, jajajajaja, para eso ya están otros falsos/as puristas, yo prefiero ser trasgresor como muchos queréis llamarnos. Además me he imaginado a mi mismo con el bañador rojo corriendo con el salvavidas en la mano y no me he visto, que uno ya no tiene ni edad ni cuerpo para lucir tipo.”

miércoles, octubre 21, 2009

Dandole vueltas a la cabeza.

Llevo algunas semanas que además de mis obsesiones falleras habituales, estoy dándole vueltas a la solidaridad. Es lo que tiene ser “raro” para algunos.

Al proyecto solidario de Cronista, al que nos ha dado por ampliarlo en contenido, se le suma el nuevo “Tres per a molts” que ha hecho que vaya un paso mas allá en esto de la solidaridad.
Además ha coincidido en el tiempo con noticias solidarias en mi población, en mi entorno fallero, y como uno siempre anda dándole vueltas a la cabeza es inevitable que a veces surjan comparaciones.

Tuve la oportunidad de poder comentar, mucho mas brevemente de lo que me habría gustado a mi, con María José Català la iniciativa de la donación del importe del Vino de Honor de la elección de las Falleras Mayores 2010. Como le dije a ella, la iniciativa es de aplaudir, pero no deja de ser un “pan para hoy hambre para mañana”. Ella me dijo claramente que "en esta situación se estaba obligado a dar ejemplo" y que entendía que esta era una gran oportunidad, a lo que yo le contesté que por supuesto que se estaba obligado a dar ejemplo pero que mi opinión era que el ejemplo debía ser mas educando para que la iniciativa surgiera de abajo hacia arriba, es decir desde los falleros y comisiones y apoyada claramente desde arriba hacia abajo, es decir desde el Ayuntamiento y Junta Local Fallera. Aquí acabó la conversación con María José.

La casualidad ha hecho que una de las entidades que estamos siguiendo como posible para la nueva locura, tenga su sede en Gandia, por lo que un servidor, que le gusta consultarlo todo, descolgó su teléfono y preguntó a un buen amigo y fallero de dicha población.

Mi sorpresa fue que enseguida empezó a darme pelos y señales del funcionamiento de la misma, de la excelente labor que realizaban, y ¡¡¡¡ZAS!!!! Palabras mágicas, “y además están muy vinculados con las fallas de aquí, de Gandia”, “¿Cómo?” Le dije yo, “pues muy sencillo las banderitas que las comisiones cuelgan por fallas están realizadas por sus centros ocupacionales, y no solo eso, si no que muchos de los regalitos que las FM y comisiones dan los hacen ellos” “Xe, que están muy vinculados e integrados en las fallas y sociedad de Gandia”

Esto no hizo mas que confirmar mi idea, y así lo entendemos en la comisión a la que pertenezco, que la mejor forma de hacer solidaridad es la de realizar un proyecto plantando unas bases y desarrollarlo, ya que los actos puntuales, y así lo hemos experimentado nosotros, pueden ser pan para hoy y hambre para mañana.

Y no pude evitar imaginarme, las Bandas de las Falleras, los Palets o los detalles de cortesía de JLF confeccionados en los talleres ocupacionales de ATAM o ADISTO, las felicitaciones navideñas o las banderas que decoran nuestras fiestas realizadas por el Colegio La Encarnación, y ¿por que no? en la ofrenda de Flores, en lugar o además de ofrecer flores, todas las comisiones llevar alimentos para los mas necesitados. Nosotros al menos el Cronista lo vamos a hacer.

martes, octubre 20, 2009

Quizás sea casualidad, o quizás no tanto.

Quizás sea casualidad, o quizás no tanto. O quizás es que yo estoy susceptible y quiero ver esto.
Me ha llamado la atención la coincidencia de los artículos de opinión que mis admirados Arturo y Carles publican en el último número impreso (el 164) de La Opinión de Torrent, y que tienen por costumbre también compartirlos en sus respectivos blogs.

Desde hace tiempo que soy seguidor de ambos, para mi son un referente en esto de la blogsfera torrentina, y no solo por su excelente pluma, la cual un servidor envidia, si no por sus opiniones que siempre he considerado centradas, coherentes y sensatas, indistintamente que las comparte o no, curiosamente creo que comparto muchas con ellos.

En sus artículos quiero entender que quieren decir que todos aquellos torrentinos que sentimos Torrent somos necesarios, y en esta ocasión la verdad que no puedo estar mas de acuerdo con ellos, ya que como el protagonista del artículo de Arturo (que incluso puedo ser yo) un servidor ya lleva tiempo sintiendo (como expresé aquí en julio 2009) que Torrent se inventó aquel mayo de 2007, aunque también tiene parte de razón cuando dice que para otros Torrent acabó en Mayo de 2007.

Yo me quedo con algunas de sus frases,


El Carrer Major
“En definitiva, y ahí sí le daba la razón, me venía a decir que no se podía sentir identificado con un Torrent virtual que no tiene una conexión con su historia y su pasado.”

Miope
“No estaria mal que la classe política fera seu este propòsit. Partidismes apart, sempre hi haurà un gran nexe comú a tots els partits, programes electorals i torrentins. Cadascú tindrà una forma de fer les coses, però les grans aspiracions i millores del poble tots les volem i les veiem.

Quan més acords generals i camins comuns trobem, més avançarem junts.”

..... y con la esperanza de que no muy lejos, yo vuelva a tener la sensación de tener derecho a sentirme torrentino.

Me gustaría......

La verdad que me gustaría aceptar la postura fácil que versionando el refrán “cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana”, asumir que el problema es “cuando la política entra por la puerta, las fallas salen por la ventana”.

Pero objetivamente no puedo asumir como verdadera mi reinvención del refrán, ya que por suerte he podido comprobar excelentes gestiones falleras realizadas por políticos de los unos, de los otros, y hasta de los de más allá. Incluso en mi día a día fallero comparto opiniones e ideas (falleras por supuesto) con gente de los unos, de los otros y de los del más allá. Lo que me lleva a poder afirmar que no es cuestión de la política, sino de las personas, y lamentablemente las hay que son muy malas personas.

jueves, octubre 15, 2009

Gracias Manolo

http://www.actualidadfallera.es/index.php/por-M-Andres-Zarapico/Como-pollos-a-last.html


Escrito por M. Andrés Zarapico
Un buen amigo mío contesta lo siguiente cuando le preguntan cómo está: "como un pollo "a l'ast", calentito, peladito y dando vueltas". Ole. De esta forma castiza y simpaticona subraya un posible enfado, una falta de peculio y que se encuentra desubicado y/o mareado. Como un pato mareado, me permito añadir.
¿Que por qué hago tanto símil plumífero y canalla nada más comenzar el curso? Pues porque estamos como pollos "a l'ast", y eso, permítanme que lo diga, no es cosa baladí. Clama al cielo, diría yo.
Por partes. Empezábamos el mes con una rasgada de vestiduras a lo tremendo porque a la Junta Local Fallera de Torrent se le ocurría llevar a sus candidatas a FFMM a pasar un día a Calvestra, esa granja escuela que año tras año aporta el Grupo Educativo Iale-Elians a la elección de las cortes de honor de Valencia y que tanto juego proporciona a los jurados.Los torrentinos, con un tino más que acertado, optaron por una jornada lúdica en Calvestra, pero alguno quiso entender que el asunto conllevaba "pruebas físicas" para las candidatas. ¡Ahí estamos, si señor! Póngale usted un tronco de árbol sobre los hombros a las candidatas a lo "Rocky IV" y mándelas a los Urales rusos a ponerse como bueyes de tiro y arrastre. Obviamente, la polémica se sirvió calentita y en bandeja de plata durante unos días, propiciando que programas de televisión de ámbito nacional se interesaran por la actividad. Vamos, que hasta llamaron del programa de Ana Rosa. ¡Nunca un rocódromo con falleras había dado tanto juego! La explicación: el sonrojante desconocimiento y la profunda desconfianza que en ciertos sectores todavía provoca el hecho fallero.En eso de dar vueltas... todos o casi todos. Que las Fallas reciben a menudo estopa desde fuera del colectivo es una verdad como un templo, pero no debemos ser maniqueos en nuestra postura jamás, porque entonces no veremos al otro enemigo, el más sibilino de los agentes dobles que ni la imaginación de Frederick Forsyth hubiera sido capaz de crear. Hablo del propio fallero.
En la presentación del Concurso de Teatro de JCF que tuvo lugar en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Colón se habló mucho del "agente doble". Falleros que ningunean el teatro hecho por sus propios compañeros de comisión, privando a los actores de la única recompensa que se concede encima de un escenario, y que no es otra cosa que el aplauso. Asimismo, hay comisiones que consideran que tener un presupuesto para teatro es malgastar. Pero el dispendio en malta, lúpulo, picatostes y fruslerías... ése que no falte nunca. Que no falte de ná. Pero al teatro, en algunos casos, ni agua. Y encima casi todos somos ya miembros de "asociaciones culturales".
Dirán que soy exigente. Pues sí. El caso es que hay grupos buenos y mejores, autores valencianos que escriben en idioma valenciano. Actores y actrices de campanillas. Producciones que perfectamente podrían estar en los circuitos comerciales. Pues les digo que sí a todo, empezando por lo primero. Hay que ser más exigente y con un objetivo claro. Tapar definitivamente la boca a aquellos que adjetivan con mala leche nuestro teatro como "fallero" para despreciarlo de mala manera. Apunten esto, el nuestro es teatro hecho por falleros, y además es también el mayor certamen amateur de Valencia. Un auténtico orgullo. Para mí lo es. Será porque amo el teatro y amo las Fallas. Será.
Y para poner la guinda al pastelazo lo diré directamente: vamos todos muy "peladitos". En eso sí que nos ponemos de acuerdo, que la cosa está más apretadita que las filas de la ofrenda, pero pese a la falta de recursos económicos, menguados por las bajas o la falta de apoyo económico de marcas comerciales, la sangre está muy lejos de llegar al río. De hecho casi ni hay. Ahora bien, habrá que ver la clasificación de fallas qué nos dice en octubre. Se intuye la bajada en la sección Especial, y también en las primeras de la lista, las de la plata y tal vez las segundas, pero por lo que comentan tanto artistas como las comisiones, a partir de ahí todo va a seguir más o menos igual, eso es lo que se deduce de las conversaciones y los comentarios. O no. Al final de la corrida todo dependerá de si el boli tenía el símbolo de la resta a la hora de rellenar la casilla del presupuesto en los contratos. En tiempos de crisis, más que nunca, la gente quiere llevarse al casal un palet con el número uno bordado prístinamente por Llobe. ¿Y quién sabe?

lunes, octubre 05, 2009

Chiringuitos SI, casales NO

Curioso muy curioso. A un servidor le sorprende leer las declaraciones del señor Serafín Castellano que hoy he leído en Levante-emv mientras tomaba el café de la mañana.

http://www.levante-emv.com/valencia/2009/10/05/ley-espectaculos-protegera-establecimientos/638291.html

Y mucho mas curioso cuando este argumento no sirvio para que el Consell cogiese el toro por los cuernos y pusiese una solución ecuánime para las sedes sociales de las entidades festivas. Será que nuestros locales no están tan "arraigados en la Comunitat Valenciana" como lo están los Chiringuitos de playa, será que para nuestros locales no es "fundamental que figuren expresamente en la catalogación de establecimientos públicos".

Lo dicho, Chiringuitos Sí, Casales No.

Para el Consell los Chiringuitos:

"para proteger y regular expresamente la figura de los chiringuitos de playa tan arraigados en la Comunitat"

"para la supervivencia y adecuación a la legalidad de este tipo de locales es fundamental que figuren expresamente en la catalogación de establecimientos públicos que recoge la Ley y ese es el objetivo que persigue esta modificación" "esta modificación obedece a la sensibilidad y compromiso del Consell por preservar unas instalaciones de gran arraigo y tradición en la Comunitat y además tan importantes para el sector del ocio y turismo de nuestro territorio"

Para el Consell los Casales Festeros:

"la ley está escrita y está muy bien detallada" en referencia a la ley de Espectáculos

Ya lo dije anteriormente Mare em cagueeeeeeeeee

viernes, septiembre 25, 2009

Falles de tota la vida

Esta mañana en el café de los viernes con Miguel Ángel (Tofolet), hemos coincidido los dos en la futura actualización de nuestros respectivos blogs. Los dos ya nos habíamos devorado (hasta la publicidad) el facsímil de que nos regalaron unos buenos amigos el pasado martes. Y los dos queríamos expresar exactamente las mismas reflexiones tras leer tan curiosa joya.
Hemos pactado que sería él quien escribiera ya que su pluma es mucho mejor que la mía, pero no puedo evitar el fusilarle su post y copiarlo en este blog.

Seguro que lo próximo en que coincidamos será en otro escrito del mismo facsimil sobre Consideraciones para valorar una falla. Y nos llaman modernos………….

Falles de tota la vida

Gràcies a uns amics, arriba a les meues mans un facsimil d'una publicació fallera de 1951. "Espurnes. Publicación de información fallera". A banda del testimoni històric i nostàlgic d'aguaitar mijançant un paper com eren les falles i la vida de fa vora 60 anys, com en totes les publicacions falleres, sempre hi ha una sèrie de colaboracions escrites que, com a poc, resulten curioses. Entre estes colaboracions, hi ha una en concret que volia compartir. Són uns versos de Josep Mª Juan Garcia titulats "El fill del fallero". En ells, l'autor es posa en la pell d'un chiquet o adolescent que raona en son pare perque vol fer-se major per a ser faller. I ho vol ser per a, en primer lloc, anar a les juntes (que prenguen notes alguns), plantar la falla més flamenca del Cap i Casal (per a que anoten uns atres), buscar un bon poeta (ara que apunten tots), contractar banda de música i traques (res d'ordenances municipals contra el soroll), i nomenar bellesa a la chica del segón. Tota una relació de lo que seria l'essència de les falles per a este jovenet. Pero encara queda una dins d'este programa festiu, la solidaritat:

"Cridaria a tots els pobres
en mig de la placeta
els posaría una taula,
servintlos una paella."

En l'any 1951, la solidaritat formava part de les essències falleres, i no perque ho diguera un adolescent per boca (o mà) de Josep Mª Juan, sinó perque les comissions falleres, tenien eixa vocació d'ajuda al necesitat més pròxim. Eren associacions que incidien en el seu barri i en els seus veïns. Ara la solidaritat és poc més que una opció de comissions rares o en plantejaments que se n'ixen de les falles-de-tota-la-vida, com a molts fallers els agrada dir. Pero com podem comprovar no és aixina. La solidaritat, o l'ajuda i atenció als veïns necesitats, era una activitat fallera més de les comissions en el passat, i una preocupació per als fallers que les formaven. Activitats i preocupacions aparcades pel viage cap al pseudobarroquisme i la pseudofolklorisació de la festa de les falles, que en el seu sobredimensionament ha substituit per unes tradicions més modernes, les essències autèntiques (si em permeteu esta expressió.)
En tot cas, la qüestió en esta ocasió, almenys per a mi, no és vore qué és millor o com haurien de ser les falles d'una manera idealista, perque al remat les comissions són associacions de persones, i estes persones determinen les activitats del seu colectiu, sinó que estes activitats solidàries no es calificaren com a diferents o, fins i tot, no tradicionals, quan realment eren habituals per als fallers del passat. I qui diu la solidaritat, diu atres activitats que algunes comissions plantegen, que per molt que puguen paréixer modernament trencadores, pot ser siguen més antigues que el pergamí.

martes, septiembre 22, 2009

Orgulloso de su apellido.


Uno se siente orgulloso de su apellido que es el mismo que el mio, que le vamos a hacer.

Nace "Tres per a Molts"

¿Qué es “Tres per a Molts”?

“Tres per a Molts” es la unión de tres comisiones falleras para realizar proyectos en común

¿Qué comisiones forman “Tres per a Molts”?

Las comisiones que forman “Tres per a Molts” son la falla Santa María Micaela – Martí l’Humà de Valencia, la falla General Llorens – Marco Merenciano “Els Generals” de Valencia y la falla Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent

¿Qué proyectos en común van a realizar “Tres per a Molts”?

Fácil deducir por quien conozca a estas tres comisiones falleras. Por supuesto que se tratará de un proyecto solidario.

¿Cuándo conoceremos mas cosas sobre “Tres per a Molts”?

Pronto, muy pronto conoceremos el proyecto con que arrancará “Tres per a Molts”martes, septiembre 15, 2009

Abra la puerta y entre.

Ya lo dije en otra ocasión en este mismo blog. En aquella ocasión lo titulé “¿Ser fallero y de izquierdas (o viceversa), es posible?” no era más que una reflexión personal sobre si la combinación de ambas definiciones eran posibles.

El artículo de opinión que firma el señor Ezequiel Castellanos en el número 162 de La Opinión de Torrent en su edición impresa, no hace más que convencerme, más aún de lo que ya estaba, que dicha combinación no solo es posible si no que además es completamente normal y hasta positiva.
Lo que expresa el señor Castellanos en dicho artículo no demuestra más que un desconocimiento absoluto de la realidad fallera actual. Y es que es muy triste que algunos de los que se denominan “progresistas”, se auto proclaman como los únicos defensores de nuestra cultura, se limiten a quedarse en la puerta del casal fallero sin atreverse a abrirla y entrar en el mismo.

Entiendo, como seguidor de la actualidad política de nuestra población, que el señor Castellanos utilice un tema de actualidad de sociedad y usarlo para realizar sus ataques políticos contra el gobierno municipal, pero lo que me crispa es la ignorancia mas absoluta que demuestra en sus primeros párrafos, ignorancia que para nada debería ser propia de alguien que tiene la cultura por bandera.
Ya me lo demostró anteriormente en algún articulo suyo firmado para la revista “Marxa Popular Fallera”, y es que algunos progresistas se siguen empeñando en diseñar unas fallas ideales, las suyas, sin querer darse cuenta que las fallas no son mas que un fiel reflejo de la sociedad, y por ello no son blancas o negras, y ni mucho menos rojas o azules ,si no que en ellas tienen cabida, por mucho que algunos se empeñen de lo contrario, todo tipo de colores. Una gran suerte para los que odiamos las cosas monocromáticas.

Eso que el señor Castellanos define como “modernor”, imagino que usando un simil con uno de los grandes tópicos sobre las fallas que es la “coentor”, no es mas que una reivindicación de la gente progresista de las fallas (y no me refiero a ideologia política) frente la típica imagen de que la figura de la Fallera Mayor como Fallera Mayor Florero, frente a procesos de elección de las mismas que no se tenga en cuenta a la persona, su formación, su cultura y si lo monas que quedan vestidas de valencianas y las carteras y cuentas corrientes de sus papás. Lo que ha peleado gente fallera progresista como usted, señor Castellanos, para eliminar esa imagen rancia y caduca de la figura de la Fallera Mayor, para que venga usted a tirar por tierra los logros conseguidos.

Y es que, querido señor Castellanos, esta colla (la de los falleros) por mucho que usted se empeñe de lo contrario, están acostumbrados a pagarse de SUS bolsillos, sus cuotas de la falla, su lotería, sus cenas y cubatas (y hasta las de los amigos no falleros que van a visitarlos), sus bailes, su falla, su presentación, su proclamación, su ofrenda, y como usted bien dice, querido señor Castellanos, alguna que otra tontería que se nos pueda ocurrir.
En cuanto a lo que dice que a los falleros poco nos importa las necesidades que actualmente pasan algunas familias, no me sirve mas que ratificar su absoluta ignorancia del colectivo fallero, quizás uno de los colectivos mas solidarios en situaciones difíciles, le invito a que se informe, a que busque que pueden ser capaces los falleros de hacer, y quizás se sorprenda, o simplemente prefiera no buscar, no sea que se le rompan los esquemas que ya tiene preestablecidos de los falleros.
Quizás usted no se ha parado a pensar nunca la de familias que viven alrededor de la fiesta de las fallas. Curiosamente este dato nunca es empleado por gente como usted, señor Castellanos. Nunca es tenido en cuenta la repercusión económica que tiene la fiesta de las fallas y no se olvide, la crisis llega a todos los sitios y en las familias que viven de las fallas, también las hay que lo están pasando mal, se lo aseguro.

Lo único que comparto con usted, señor Castellanos es lo del exceso de la sociedad pendiente del montaje teatral y de la parafernalia, pero como ya le he dicho anteriormente las fallas no son mas que un fiel reflejo de la sociedad que nos ha tocado vivir.

Pero no se preocupe usted, que los trajes, los regalos y los saraos, de esas máximas representantes del colectivo fallero, corren por su cuenta, no van a cargo de las arcas municipales, no tienen dotación presupuestaria alguna del Ayuntamiento de Torrent, pese a que en muchas ocasiones estas jóvenes dedican (no lo voy a negar que voluntariamente) un año a representar no solamente al colectivo fallero en nuestra población y mas allá del barranco de Chiva, si no a la ciudad de Torrent, aunque se muy bien que a usted no le representan, ni ganas tendría yo si estuviera en el caso de ellas de hacerlo.

Además, señor Castellanos, como los falleros somos unos “desfaenados”, y poca cosa más tenemos que hacer, según su opinión, que gastarnos los dineros de los contribuyentes, nos hemos molestado en realizar un posible presupuesto del coste de las actividades que en su escrito propone, y la verdad que saldría excesivamente cara su brillante propuesta de Gimcana y actualmente no está la cosa para aumentar gastos.

Si me lo permite le haría una recomendación, aunque ya se la he dicho al inicio, en lugar de quedarse en la puerta del casal e imaginarse lo que debe estar ocurriendo dentro de él, ábrala y entre, quizás se sorprenda.

Por suerte gente como usted los hay de todos los colores, cosa que me tranquiliza.

sábado, septiembre 12, 2009

Il·lussions

Lo comente el pasado 24 de agosto entre líneas. Ahora ya es oficial.


Dinamic serán los responsables de la Gala de la elección de las Cortes de Honor de Valencia.


Seguro que nos hacen disfrutar.

martes, septiembre 08, 2009

Mare em cague!!!!!!!

Mare em cague, me da que es lo que han pensado en la Conselleria de Gobernación con el temita de la normativa de casales. Pasarle la patata caliente a los ayuntamientos en el temita es cuanto menos que curioso. Y lo digo conociendo de primera persona aquella primera reunión en la que el Conseller, nos contó aquello de una nueva normativa (pese a que dejó muy claro eso de que en el 2003 los técnicos ya diseñaron eso de la Sala Polivalente para los casales festeros) con tres tipologías diferentes en función de las actividades que cada comisión festera decidiese realizar en su sede social.

Algunos vimos el inicio de solución a un problema que afecta a la totalidad de la Comunidad Valencia. Pero en las reuniones del grupo de trabajo, la última convocada un 31 de julio (manda narices la fecha), se llega a la solución de que la normativa es la que es, es decir la ley de espectáculos del año 2003, y que si los ayuntamientos quieren realizar ordenanzas municipales (una norma de rango inferior) al respecto, que se apañen.


Mare em cague, es lo que pensarían los responsables de tener que coger este toro por los cuernos, y tener que normalizar y legalizar la gran cantidad de locales festeros que hay a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad. Y nosotros quejándonos de los “de Europa” cuando crean normas de la pólvora acusándolos de (como adjetivo “menor”) desconocedores de las tradiciones y cultura de nuestra tierra en esta materia, y los de aquí son incapaces de lidiar este difícil toro.

Mare em cague, de pensar la papeleta que tiene ahora el Ayuntamiento de Torrent en esta materia de casales festeros, ya que a ver quien es el guapo que dice que la norma es la que es, es decir la famosa ley 4/2003, mientras en otras poblaciones vecinas quizás creen una normativa municipal que puede declarar los casales festeros como actividad inocua.

Mare em cague, de pensar que por lo contrario el Ayuntamiento de Torrent a ejemplo de alguna que otra población vecina pueda redactar una norma municipal que declare los casales festeros como actividad inocua, mientras ya son unos 8 los casales que han realizado los tramites (muchos de ellos sin tener denuncia alguna) para obtener la licencia de actividad cumpliendo la ley 4/2003. Si han tenido que recuperar una subvención que figuraba en los presupuestos de 2003 y nunca mas se presupuestó, que tendría hacer en ese caso nuestro Ayuntamiento.

Mare em cague, de pensar que pese a que se creen las diferentes normas en los diferentes municipios para las diferentes fiestas, exista alguien que decida ir vía judicial contra alguna entidad festera y un juez aplique, como es su obligación, la norma superior.

Mare em cague!!!!!!!!!!!!!!
Nota podéis seguir la noticia aquí:

lunes, agosto 24, 2009

Fallas de Alzira

Uno de los propósitos en este medio año fallero que va quedando, será conocer un poco más sobre la segunda potencia mundial de fallas, como les gusta a ellos denominarse, cosa que es cierta por otra parte.
35 comisiones hacen que sea la población después de Valencia con más número de fallas, pero también lo son en cuanto al importe que destinan a los monumentos con una sección especial que perfectamente seria una 1ª A de Valencia Capital. Además un dato totalmente objetivo, las fallas de Alzira están declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional, titulo que ninguna otra población iguala y solo supera el Cap i Casal. Eso sí destacar que en cuanto a porcentaje de población fallera estos ganan por goleada incluso al Cap i Casal, el 20% de la población es fallera, en Valencia no superan el 10%.

Un proceso electoral muy interesante para el presente ejercicio hizo que me interesara en conocer algo más de las fallas Alzira. Estos son mis "deberes particulares" para esta recta final del ejercicio.
Foto de la Falla Plaça Major, 1er Premio de Sección Especial Fallas 2009.

Sentido de culpabilidad

Será difícil que los veamos en Torrent. No pudo ser en la cabalgata de Reyes o para las pasadas fiestas patronales. Y no por su calidad, que la tienen y mucho, quizás sean de los mejores de España en su especialidad, a un altísimo nivel tanto técnico como artístico.
Mira que llevan algunos de mis compañeros de Junta Local tirándome a dar para que vengan, pero ……, uno es como es y prefiere evitar comentarios al respecto. Y mira que me duele, es más, el sentido de culpabilidad lo tengo por que no han venido aquí, es como si culpase de la coincidencia del apellido a los motivos por los cuales les han dicho que no. Y es que eso del sectarismo, me ronda constantemente por la cabeza.
Pudimos ver una breve, muy breve, muestra en el boato de la Alferecía cristiana. Pero sobre todo me enorgullece saber que serán los responsables de organizar uno de los actos emblemáticos de las fallas del Cap i Casal.
Algunos de los componentes son de Torrent, uno de los padres de la criatura, al igual que un servidor lógicamente, es descendiente del Mas del Jutge.
Os recomiendo que no os los perdáis, en el Cap i Casal, los han visto en la presentación de Mc Laren, o en las Cabalgatas de Reyes o del Reino, en Expo Jove entre muchos otros actos y aquí en Torrent, por mi culpa (no me lo puedo quitar de la cabeza) será difícil que los veamos.


domingo, agosto 16, 2009

En breve, Camí d'un somni versión 2010.

El año pasado se nos metió en la cabeza a la delegación de comunicación de Junta Local Fallera de Torrent, el dar a conocer a las candidatas a Falleras Mayores de Torrent no únicamente con una foto, no queríamos que la gente se quedara sólo con la imagen que se ve en una foto vestida de fallera. Y dándole vueltas y mas vueltas, hicimos unas entrevistas en las cuales se les podía conocer un poquito más a las candidatas, una sesión de fotos y siguiendo dándole vueltas se nos ocurrió todo eso plasmarlo en un blog en el que se iría contando algo más de lo que hasta la fecha había sido habitual en el proceso de elección.

La verdad que cuando parimos esta historia sabíamos que la gente en esas fechas esta muy pendiente del tema, pero no esperábamos que realmente tuviese la repercusión en el colectivo fallero que llegó a tener. Y no solo en el colectivo de Torrent, ya que la iniciativa de Camí d’un somni, fue recogida en diferentes medios especializados y locales, incluso catalogada de ejemplar.

Nosotros mismos nos sorprendíamos como iban creciendo las visitas, como la gente demandaba la información, nos sorprendimos que tuviésemos 1.592 visitas en un solo día. Eso era más que los 4 frikis habituales.

Este año nos planteamos de nuevo realizar ese esfuerzo, un mes de agosto dedicado casi íntegramente a pasar entrevistas a limpio, al diseño del nuevo blog, a realizar nuevas sesiones de fotos, escaneo, etc. Nos planteamos incluso subir un escaloncito más, y a ver como sale este año la experiencia.

Y todo esto será pronto, a principio de septiembre, un arranque de mes que promete ser intenso, intensísimo desde el punto de vista fallero.

En breve Camí d’un somni versión 2010.

Un día magnífico.

Fue el 11 de mayo del año pasado.
Oficialmente ese día celebraríamos en casa mi 40 cumpleaños con la familia.
Matizo lo de oficialmente por que así me lo hicieron creer en todo momento ya que la realidad seria otra de la cual yo ni me estaba enterando.
Estaba prevista una fiesta sorpresa en el jardín de casa, pero un día lluvioso, hizo que rápidamente Amparo, mi mujer, tuviese que poner en marcha el plan B.

A mi me mandaron junto con mi hermano y mi madre a recoger unas cosas de la casa del Mas, y yo, ignorante de mi, tragándomelo todo.
Una vez ya todo cargado en el coche de mi hermano, una llamada de Fernando al móvil me hacia ponerme nervioso, habían entrado a robar en el casal, me dijeron que Carla y Ximo ya estaban de camino, pero que no estaría de mas que me pasara por allí. Apostaba mi mujer a caballo ganador ya que sabía que haría desviarse a mi hermano para que pasásemos por el casal.
Una vez allí la puerta medio abierta, y Fernando fuera, diciéndome así se la había encontrado mientras paseaba con el nano, y que pasásemos que la policía ya había venido y que tenía que volver a venir.
Una vez dentro, la cara de acojono me cambió por la de “¿que coño es esto?” El casal lleno de gente, mi familia, mis amigos mas íntimos, mis amigos de la falla, mis amigos de juventud, todos allí cómplices de uno de los días mas grandes de mi vida. No hizo falta gritar el ¡¡¡¡SORPRESA!!!!, creo que les bastó con verme la cara.
Y llegó la hora de los regalos, ya el simple hecho de la fiesta era el más grande que uno puede imaginar. Pero aún quedaba más. Uno de esos regalos que te llegan a lo mas hondo fue un simple llibret, realizado por Tofolet, y que forma parte de mi particular colección como la pieza mas valiosa de las que tengo. Llibret que aquí me os presento y que os garantizo que en mi casa esta guardado como el mayor de los tesoros.

Y cuando ya me había repuesto de los sobresaltos, un “Ferran, vete a ver que están haciendo los nanos”, lo admito ese día me las metieron doblada cada vez que quisieron, dio paso a mi regreso de nuevo al interior del casal a otro de los mejores regalos que he recibido y recibiré en mi vida, mi propio Ninot, realizado por Miguel y José y que recogía la esencia de un servidor. No me imagino las peripecias para esconderlo en el taller y que no lo viese cuando yo los visitaba.

Un gran día que me sirve, cada vez que lo recuerdo, ver que uno tiene muchos y muy buenos amigos, que al final eso es lo realmente importante.

Muchas gracias a todos por el magnifico día que me hicisteis pasar, sobre todo a Amparo, mi mujer, la culpable de que todo fuese simplemente magnífico.Un llibret único.